హైదరాబాదు

ఎక్కువ మంది హైదరాబాదులోనే ఉన్నందున హైదరాబాదులో మొదటగా బత్తీ బంద్ చేయాలి అనుకున్నాము. ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాము.

Advertisements